Radno pravo

  • zastupanje pravnih i fizičkih osoba u sporovima iz područja radnog prava
  • izrada ugovora o radu i ugovora o djelu
  • raskidi i otkazi ugovora o radu
  • savjetovanje iz područja radno pravnih odnosa